Category: Agribusiness

Agribusiness

Agribusiness

शेती-शेतकरी - इतर नागरिकांप्रमाणे हक्काने जगू द्या. भारत हा शेतीप्रधान देश आहे हे अर्धसत्य आहे. भारतीय शेतीवर अधिक संख्येने शेतकरी जगतात-मरतात या अर्थान ते खरे आहे. मात्र (अ) भारतीय शेतीची उत्पादकता कमी आहे. (ब) शेती ...

Close