Category: Industry & Trade

Industry & Trade

व्यापार सर्वसामान्य समाज व्यापार-व्यापाऱ्याकडे कलुषित दृष्टीने पाहतो. वस्तुत: व्यापार हे उभयमान्य देवघेवीचे दृढमूल झालेले साधन आहे. मानवी संस्कृती वाढण्यात पुढे जाण्यात व्यापाराचे मोठे योगदान आहे. व्यापाराशिवाय शेतीचा ...

Close