In this month

Urbanisation

शहरीकरण-नागरीकरण शहरीकरण चांगले की वाईट असे विचारल्यावर कोणत्याही सभेत बहुतेक सगळे लोक "वाईट' असे मत देतील. पण स्थलांतर करताना मात्र खेड्याकडून शहराकडे, शहराकडून अधिक चांगल्या शहराकडे हीच दिशा असते. आर्थिक विकास, स्वातं ...

Other Links

https://www.youtube.com/user/LearnLiberty http://swarajyamag.com/ http://ccs.in http://www.cppr.in/about-us/ https://www.youtube.com/results?search_query=milton+freidman https://www.youtube.com/results?se ...

Close